ВА̀КУУМЕН

ВА̀КУУМЕН, -мна, -мно, мн. -мни. Физ. Техн. Прил. от вакуум. Да не спре експреса пред гората, било причина обстоятелството, че вакуумната спирачка на машината била повредена. БДн, 1909, бр. 19, 3. Вакуумна фабрика. Вакуумно отделение. Вакуумни сушилни. ● Обр. Главният психофизиолог се тръшна на стола и притисна с длани слепоочията си, а аз се стараех да не поглеждам към Хели .. И се напъвах да изцедя нещичко от вакуумната изпразненост на главата си. Л. Дилов, МСП, 130.

Вакуумна помпа. Техн. Уред за създаване на вакуум в затворено пространство, чрез изсмукване на газове, па̀ри, въздух, употребяван в промишлеността и лабораторната практика; вакуумпомпа.

Списък на думите по буква