ВАЛУ̀ТЕН

ВАЛУ̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни. Финанс. Прил. от валута. На международния валутен пазар французкият франк все повече губеше от своята стойност. А. Гуляшки, Л, 478-479. Валутна криза. Валутни операции. Валутна политика. Валутен фонд.

Валутен борд (съвет). Иконом. Система от финансови правила в икономиката, характеризиращи се с рестриктивна емисионна политика, строг валутен режим и в някои случаи — прикрепване на националната валута към определена чужда. Валутен курс. Финанс. Цената на паричната единица на една страна, изразена в парични единици на друга страна. Валутен резерв. Финанс. Запас от чуждестранни платежни средства (банкноти, полици, чекове и др.), които са собственост на държавата.

Списък на думите по буква