ВАЛЬО̀Р

ВАЛЬО̀Р м. 1. Банк. Дата на извършване на една банкова операция. Депозитът ми е с вальор 15. I.

2. Фин. Стойност на монета или ценна книга.

— Фр. valeur 'стойност, цена'.

Списък на думите по буква