ВА̀РВАРСКИ

ВА̀РВАРСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се отнася до варварин. Усамотена поради езичеството си, варварска България — както презрително я наричаха надменните императори, крале и епископи — нямаше приятели, живееше сред врагове. А. Гуляшки, ЗВ, 173, 49. Робските въстания подкопали основите на робовладелския строй, а варварските нашествия му нанесли последния удар. Ист. Х и ХI кл, 14. Тоз народ [даките] отколе време минуваше за най-храбър между сичките наречени варварски народи. ИБН, 38.

2. Който е присъщ, характерен за изостанал в културно отношение човек; див, некултурен, невежествен. Равнината пред него беше почерняла от турци, които идеха с тая варварска музика. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 140. Варварско отношение към старинни паметници. // Който е присъщ на див, жесток човек или е извършен, изхожда от жесток човек, политическа система, власт и под.; безчовечен. Какъв е този варварски морал, който позволява едно за едни, а за други го запрещава? Г. Караславов, ОХ I, 183. Печалната вест за варварското убийство .. ме покърти и порази. Бълг., 1902, бр. 455, 4. Варварска постъпка. Варварска жестокост. Варварски злодейства. Варварски нападения. Варварски насилия.

3. За дума, израз — който е чужд, неприсъщ, несвойствен за даден език. Неговият глас звучеше рязко и диво, от вълнение той бъркаше думите си с непонятни за нея варварски слова. Ст. Загорчинов, ЛСС, 94.

4. Истор. Който се отнася до варварство (във 2 знач.). Варварски племена.

ВА̀РВАРСКИ

ВА̀РВАРСКИ. Нареч. от прил. варварски (във 2 знач.); по начин, характерен за див, изостанал в културно отношение човек, група, народ и др. Пространството, оградено с крепостна стена, е било заето от голям брой постройки, но всички са варварски разрушени от турците. Ст. Михайлов, БС, 89. Държа се варварски. // Жестоко, безчовечно. Поробителите варварски се разправяха с народа.

Списък на думите по буква