ВАРИЕТЀТ

ВАРИЕТЀТ м. Биол. Растителен или животински организъм, който произхожда от определен вид, но се различава от него по характерни белези. Под думата вариетет ще разбираме такава форма, която се е отклонила с известни нови качества от закоренени вече, та се предават на нейните потомства напълно. Г, 1906, бр. 13-14, 222. В 1927 г. проф. Иванов публикува изучаванията си и върху твърдата пшеница, при което установи разпространението на 14 вариетета от нея в страната ни. Пр, 1954, кн. 1, 89.

— Нем. Varietät.

Списък на думите по буква