ВДЪН

ВДЪН предл. За означаване на място, което се намира дълбоко навътре в някаква местност, място и под. Родопчани разказват, че някога тук се криел скъперникът-селянин Емин. Хилядолетия живял сам вдън горите и оставил богатството си на хората чак когато се убедил, че ще го използуват за добро. Н. Стефанова, РП, 125. Може би си мислиш вдън душа, че не съм толкова лош скиор. Е, 1981, бр. 1093, 4. Там, вдън долината, дъбравка виждам аз... Ив. Вазов, Съч. III, 81. Аз ще стана сур скумрия, / вдън морето ще залитна, / под бял камък ще се скрия. Ц. Церковски, Съч. I, 156.

Вдън земя<та>. Разг. 1. Пренебр. В съчет. с ида, потъна и под. в пов. Клетва някой да не се явява повече пред лицето, което говори, да изчезне безследно. — Не викай, не викай, ами си забради кърпата, че ако се надигне да те види Чеко такава, веднага ще скочи пак в гроба! — И ти след него, и ти вдън земя да потънеш, просеко с просеко, и на целия ви род името да се не чуе! Чудомир, Избр. пр, 3-4. 2. В съчет. с крия, скривам се, ида и под. За посочване на висока степен в извършване на дадено действие. Рали: .. — Ти знаеш ли с кого имаш работа? Знаеш ли кой е Вълчан Нанов? Павли: — Бате Рале, може за ден-два да отидем някъде, може да се скрием у роднини. Рали: Вдън земя да идеш, Вълчан пак ще те намери. Й. Йовков, Б, 53-54. — Видиш ли? — въртеше глава Кольо. — Хората вдън земя крият житото си, пък ний стоим със скръстени ръце. Ст. Марков, ДБ, 372. Потъвам / потъна вдън земя<та>. Разг. 1. Извънредно много се засрамвам. Гостите ме завариха неподготвена. Потънах вдън земя. 2. Изчезвам, загубвам се безследно. Момичето плахо отвори вратата на пристройката .., готово да потъне вдън земя при първия съсък на баща си. С. Чернишев, ВМ, 49. Никой не биваше да знае къде ще отиде тя с детето си. Вдън земя ще потъне. Д. Талев, С II, 113. Трябва ми един пионер, за да довършим списъка .. — Вземете от някой друг отряд — каза началникът. — Не мога да ги открия, вярвайте ми — размаха ръце лекарят. — Потънаха вдън земята. Цв. Ангелов, ЧД, 206.

Списък на думите по буква