ВЕДЀНИЕ

ВЕДЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Знание. Защо хитрите человеци всегда тях [учителите] любят и почитат, които можат повече да им возрастат и умножат разума и ведението. Р. Попович, Х, 98.

ВЕДЕНИЕ

-ВЕДЕНИЕ Книж. Втора съставна част на сложни думи, които означават наука, изкуство или дял от тях; -знание, напр.: литературоведение, театроведение.

Списък на думите по буква