ВЕДНЪ̀Ж

ВЕДНЪ̀Ж нареч. 1. За еднократно извършено или извършвано действие — един път. Всеки пограничен офицер е длъжен веднъж в седмицата да пренощува в някой от постовете на заставата си. Й. Йовков, Разк. II, 42. Прощавай, Ниагара! Много е кратък животът, за да имам надежда още веднъж да те видя! Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 58. Царското птиче веднъж каца на човека на главата в живота му. Погов. Веднъж на час. Веднъж на ден. Веднъж на месец. ● С отриц. частици ни, нито и отриц. форма на глагола — нито един път, никога. А върху лицето на непознатия се яви невесела, а тъжна и срамежлива усмивка .. и всеки път, когато момата минаваше край него, той ѝ пошепваше нещо. Тя не му отговори ни веднъж. Й. Йовков, ВАХ, 15-16. Мицо беше редовен клиент. Един от най-честните платци. Нито веднъж не беше опитвал да се промъкне незабелязан зад паравана. М. Грубешлиева, ПП, 5.

2. За действие, станало в миналото — някога, едно време. После това Хаджи Генчо рови из главата си и най-напокон си припомнюва, че веднъж у Стаменови заклале един жълт мисир. Л. Каравелов, Съч. II, 13. Скоро той изпадаше в добродушен и весел тон .., разказваше анекдоти, които започваше всякога еднакво: "Веднъж в Порт Саид"... Й. Йовков, Разк. II, 18. Веднъж, преди година и половина беше, добре помня, .. нападнахме ние един скит към приморието татък. Ст. Загорчинов, ДП, 103.

3. Разг. Само в съчет. със същ. Означава висока степен на положителна оценка поради изключителните качества на някого или нещо. Близо до мен спря камион. Груб глас се обади от кабината: — Амма... веднъж момиче!... Хей, ела да те карам в града! Л. Александрова, ИЕЩ, 254. — Харесва ли ти оная високата с пъстрото по носа? — попита бръснарят, като посочи една едра, с лунички по лицето жена — Веднъж мома. Д. Кисьов, Щ, 160-161. Липничанинът едва фъфлеше с надебелял от пиенето език и само даваше знак на сина си отново и отново да се пълни каната с вино — ама вино веднъж, гдето се казва, щипе, щипе... Б. Обретенов, С, 84. Я виж, я виж ти, машина веднъж! Главатарят видя и пати, доде да я донесе от Европа. П. Р. Славейков, ЦП I (превод), 36.

4. В изречения с да, изразяващи силно желание — за усилване. По сухото му лице се струяха сълзи. Прегърнала го, Ирина го милваше по косата .. : "Ех, Стателе, веднъж да оздравееш..." М. Кремен, СС, 14. — Ехвъздъхна по едно време Голям Борован, като вдигна глава и впи жаден поглед в армираното прозорче .. — Веднъж да ме пуснат... Ще ме видят те вече. Д. Ангелов, ЖС, 60. Видя бледи изпити лица и погледи, в които напираше жаждата за живот. Сякаш тези очи говореха: "Веднъж да изляза оттук — втори път ще се родя". С. Кралевски, ВО, 98.

5. Книж. Обикн. в обособена част с мин. страд причастие — за означаване на предшестващо действие по отношение действието в изречението, което следва след обособената част; щом, щом като. Макар всички да признаваха, че Спиро Андреев не е човекът, който трябва да бъде съден като противодържавник, веднъж образувано, делото трябваше да следва фатално своя ход. Д. Ангелов, ЖС, 146. И те са щастливи и безропотно покорни, защото тая [към родината] любов дава тоя чист възторг, тая върховна наслада и откровение, които, веднъж постигнати, без болка и без страдание заличават чертата между живота и смъртта и правят простосмъртните хора — херои... Й. Йовков, Разк. III, 117.

6. Диал. Веднага; изведнъж. Кога легнав, како скапана круша веднъж заспав. Нар. прик., СбНУ IV, 217. Това си рече и веднъж си умре. Ст. Младенов, БТР I, 271.

Веднъж-дваж. Разг. 1. Един-два пъти. Жените слугуваха в по-заможните къщи и веднъж-дваж на седмицата чистеха учреждения и дюкяни. К. Константинов, ППГ, 26. 2. Не много пъти, няколко пъти. Роднините му дохождаха отпърво веднъж-дваж да видят булката, но тя не ги удостояваше много-много с тази чест. Ал. Константинов, Съч. I, 276. Юрталана беше дал веднъж-дваж пари в заем на Ивана, та затова обичаше да подмята: — Храни куче да те лае. Г. Караславов, С, 90. Веднъж завинаги. Разг. 1. Окончателно, напълно. — Слушайте, побратими, дайте веднъж завинаги да се разберем. Сега е краят на тримесечието и на главата ми огън гори. П. Незнакомов, СНП, 96. 2. За всякога, за постоянно. Майката била също учителка, но я уволнили веднъж завинаги като жена на разбойник. Г. Караславов, Избр. съч. I, 270. Веднъж за всякога. Остар. Завинаги. Много моми и млади жени са моляле на мъжете да ги убият за душата си, за да са отърват веднъж за сякога от страшните мъки. З. Стоянов, ЗБВ III, 290. Аз живеех от давно време в йедна гъста шума с голям страх .. и затова побягнах оттам, за да ся освободя веднъж за секога от моите гонители и да си поотдъхна малко. Кр. Пишурка, К, 113.

— Други (остар. и диал.) форми: ведна̀ж, еднъ̀ж, една̀ж.

Списък на думите по буква