ВЀКТОР

ВЀКТОР м. Мат. Величина с определена посока, графически изобразявана като отсечка, ограничена от две точки, за които знаем коя е началото и коя е краят на отсечката.

— Лат. vector.

Списък на думите по буква