ВЕРНОПО̀ДАНИЧЕСКИ

ВЕРНОПО̀ДАНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който се отнася до верноподаник и до верноподаничество. "Позволете ни, ваше царско височество, да се считаме честити и да изразим нашите най-безпределно верноподанически чувства, задето поверихте властта в ръцете на тия благородни патриоти." Ал. Константинов, БГ, 100-101. В последното .. село, тие [чорбаджиите] не давале дума да се спомене за въстание,.. и търсиле случай да покажат своите верноподанически и раболепни чувства. З. Стоянов, ЗБВ III, 320.

ВЕРНОПО̀ДАНИЧЕСКИ

ВЕРНОПО̀ДАНИЧЕСКИ. Книж. Нареч. от прил. верноподанически. Авторите на мемоара най-верноподанически искат да убедят султана, че ако той ги послуша и възприеме идеята за дуалистична монархия, ще привърже българите към своя престол. Ив. Унджиев, ВЛ, 71. И след малко заваляха прошения от сичко българско до в. [великия] везир в Цариград,.., с които са молеше верноподанически султановото правителство да повика под отом. знаме за войници и синовете на своята рая. З. Стоянов, ЗБВ I, 257-258.

Списък на думите по буква