ВЕРОИЗПОВЀДЕН

ВЕРОИЗПОВЀДЕН, -дна, -дно, мн. ‑дни, прил. Книж. Вероизповедален. Ставаха шумливи.. събори, не толкоз за вероизповедни въпроси, но, най-паче и особено, за черковното подчинение на новокръщените тогаз българи. Ч, 1870, бр. 4, 116. Каква ще бъде тая бъдеща Балкания,.., гдето общият интерес ще примири племенните умрази и вероизповедните съперничества? Пряп., 1903, бр. 17, 2. Предопределението на жените е трояко, следователно и възпитанието им трябва да бъде..: нравствено, умствено и вероизповедно. П. Р. Славейков, Р, 1871, кн. 2, 5.

Списък на думите по буква