ВЕРОЯ̀ТНО

ВЕРОЯ̀ТНО нареч. 1. Обикн. като вмет. дума. За подчертаване на факт, за чиято достоверност има известни основания за съмнение; навярно. Владиков хвана машинално един лист от "Свобода" и зе да прочита нещо на ума си. Той, вероятно, искаше да им [на хъшовете] даде време, да се изприкажат, като кого да изберат пратеник до Левски. Ив. Вазов, Съч. VI, 58. Той държеше в ръцете си една вила и, вероятно, отиваше някъде на работа. БР, 1931, кн. 4-5, 161. При тях бяха довели, вероятно, и други, които са били заместени отпосле в комитета или се обвиняваха за участието си в защитата на Брацигово. К. Величков, ПССъч. I, 115. От колоната се отделиха две коли, които тръгнаха бавно напред, ве‑

роятно с разузнавателна цел. Д. Димов, Т, 613. Левски е напуснал Белград вероятно през април, но кога точно, не може да се установи. Ив. Унджиев, ВЛ, 100.

2. Обикн. в съчет. с малко и много, гл. съм, изглежда, вижда ми се и следв. изр. със съюз да. Означава, че почти не се допуска (или се допуска във висока степен) нещо да съществува или да може да стане, да се случи. Малко вероятно е да пристигнат сега. Изглежда ми малко вероятно времето да се развали. Много вероятно е той да не дойде.

Списък на думите по буква