ВЕРОЯ̀ТНОСТ

ВЕРОЯ̀ТНОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. 1. Филос. Степен на възможност да настъпи или да не настъпи едно събитие.

2. Някаква степен на възможност за осъществяване на нещо или на достоверност на нещо. Накъде реши да се отправим? — .. — Към Трън. Там има най-голяма вероятност да се срещнем с партизаните. Д. Кисьов, Щ, 221. Вероятност за успех имаше и едната, и другата страна. Т. Влайков, Съч. III, 288. След самоубийството на Макс той продължаваше да живее у родителите си. Сега се боеше да не го арестуват, но вероятността за това беше нищожна. Д. Димов, Т, 268. Според него сега, през време на войната, из Индийския океан кръстосват много повече кораби, отколкото в мирно време, и вероятността край Тамбукту да мине някой кораб — .. — е много по-голяма, отколкото всеки друг път. М. Марчевски, ОТ, 338. От споменатото писмо на апостола се установява с най-голяма вероятност и датата, към която проектоуставът е бил вече привършен. Ив. Унджиев, ВЛ, 179. Наистина, това което се наблюдава в Рака и Плеядите, дава основание с голяма вероятност да се предполага, че и Млечният път представлява огромен куп от звезди. М. Калинков, ГГ, 55.

3. Обикн. мн. Нещо, за което има данни, че може да се осъществи. — Моя млада приятелко — лукаво каза той, — задействували са блоковете за анализиране на вероятностите. И нищо повече. К, 1963, кн. 8, 12. Можеше да се загубят няколко часа, дори цял ден, но всичко трябваше да бъде точно уговорено, да се премислят всички вероятности. П. Спасов, ХлХ, 27-28.

По всяка вероятност. Като вмет. израз. Книж. За подчертаване на предположение за някакъв факт; твърде е възможно, както изглежда. Гръцките историци и писатели — .. — са назовавали Стара планина Аемон, название, по всяка вероятност останало от тракийското население. Й. Радичков и др., ГСП, 5. По всяка вероятност, преди да се завърне в Ловеч, Левски се е отбил в някои от съседните на Търново селища. Ив. Унджиев, ВЛ, 169. Теория на вероятностите. Математическа наука, която дава възможност по вероятностите на едни случайни събития да се определи вероятността на други случайни събития, свързани по някакъв начин с първите.

Списък на думите по буква