ВЕЩЀСТВЕН

ВЕЩЀСТВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се състои от вещество, от материя; материален. [Призракът] изчезваше и пак се появяваше; нереална бледа сянка със смразяваща светлина, която преминаваше от леденосинкава до мъртвешко бяла, разтапяше се, разливаше се в мрака и пак се появяваше, отчайващо веществена, с развеяни от вятъра дрехи. Евг. Кузманов, ЧДБ, 94. Веществен свят.

2. Който има материален израз. Подир изчезването на едничките веществени улики против Лечева, съдебното преследване, естествено, се прекрати и всяка беда се отстрани. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 126. — Какви са тези белези по пръстите ви? — Веществен спомен за малките препятствия при създаването на очилата. К, 1963, кн. 3, 4. Навред при "матиците" и сродните наро‑

допросветни общества,.., та и при "Книжовната дружина" в Цариград от 1864 г. тежестта е падала изключително върху просветата,.., като се е изоставяла настрана грижата за икономическия подем, за "вещественото обогатяване". М. Арнаудов, БКД, 117. Колкото до монографиите, които трябва да спомогнат, за да се осветли взаимодействието на политическия ни живот и на националната ни култура — духовна и веществена, — и те за скоро време не могат да се очакват. С. Радев, ССБ I, 20. Като гледах и гледам, че всяк един учен българин с неуморими сили ся труди да принесе веществена полза на отечеството ни — не можех, казвам, да търпя и ся реших,.. да принеса и аз нещичко майце си. В. Друмев, НФ, 1873, V.

3. Който се отнася до вещество. Между нарицателните имена на видимите предмети ся различават имена събирателни и веществени. С. Радулов, НГ, 30.

Веществени разходи. Остар. Канц. Разходи за средства за производство, изразени в пари. Веществено доказателство. Юрид. Предмет, с помощта на който се установяват факти, имащи значение за изхода на съдебен процес. — Тая златна руда, господин професоре, е открадната от областния музей, и аз имам телеграфическа заповед да я прибера от вас и да я проводя в Пловдив, като веществено доказателство за едно престъпление. Ив. Вазов, ЗП, 53. Вчера следствената власт успяла за пръв път да намери в жилището на едного от обвиняемите най-главното веществено доказателство — едно известно количество от фалшифицираните гербови марки. Бълг., 1902, бр. 448, 3.

Списък на думите по буква