ВЗАИМОДЀЙСТВАМ

ВЗАИМОДЀЙСТВАМ и ВЗАИМ?ДЀ?СТВУВАМ, -аш, несв., непрех. Книж. С предл. с. Намирам се във взаимодействие с нещо. Разтворената гасена вар взаимодействува с въглеродния двуокис от издишания въздух и бистрата варна вода се размътва. Хим. VII кл, 1965, 10. Голяма част от скалите взаимодействуват с водата при съприкосновение с нея. Измежду варовитите скали — варовиците и доломитите,.., постепенно се разтварят от водата. Р. Христов и др., Г, 162-163. Водата е взаи‑

модействувала с карбидите и така са се образували въглеводородите — основното градиво на живота. Д. Пеев, ЖДП, 9-10. Електроните не си взаимодействуват или съвсем слабо си взаимодействуват с атомните ядра, т. е. с протоните и неутроните. ВН, 1958, бр. 2275, 4.

Списък на думите по буква