ВИБРОИЗОЛА̀ЦИЯ

ВИБРОИЗОЛА̀ЦИЯ ж. Техн. Предпазване на съоръжения, машини, прибори и хора от вредното въздействие на вибрацията чрез поставяне на деформиращи се елементи между източника на вибрация и предпазвания обект.

Списък на думите по буква