ВИК

ВИК, викъ̀т, вика̀, мн. вѝковe, след числ. вѝка, м. 1. Силен и кратко звучащ глас, издаден от човек, обикн. при предизвикано внезапно душевно вълнение или чувство (мъка, радост, уплаха, болка и под.). И изведнъж Стела чу пронизителния като писък вик на Ружка, която дотича иззад камиона и стоеше пред самите му фарове. Ем. Коралов, ДП, 169. После, като се хвърли отчаяно на земята, припищя пак. И над селото отново проехтя тоя вик — грозен, зловещ и безумен. Елин Пелин, Съч. I, 132. И двамата разбойници, без да обръщат внимание на виковете му, блъснаха воденичаря до един стълб. Ив. Вазов, Съч. XXII, 22. Същият турчин дигна пушка и се прицели .. Разнесе се гръм, а след него болезнен вик. К. Петканов, СВ, 216. Изведнъж той се втренчи към дъното на воденицата и от устата му се изтръгна вик на учудване. Ем. Станев, ЯГ, 41. Атиняните посрещнали победителя с възторжени викове. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 57. // Силен, рязък звук, издаван от някои птици. Неочаквано над тях се зачуват викове на жерави. Й. Йовков, Разк. I, 36. В ниското, откъм тъмния дол, се зачу самотният и плачлив вик на бухала. Ил. Волен, МДС, 34. Уплашените птици летят бързешката по всички страни, като огласяват въздуха с пронизвателний си вик. С. Бобчев, ПОС (превод), 313.

2. Нещо изречено, извикано с висок, силен глас. В тоя миг се чу провлачен вик, някъде откъм Бояна, и макар да се викаше отдалеч, личеше, че човекът има добри гърди и добър глас. — Владиславе-е-е! А. Дончев, СВС, 100. — Хей! Много здраве!... Тоя вик се подзема от целия почти лагер. Й. Йовков, Разк. I, 37. — Браво! Браво! Чудесен глас! — разнасят се одобрителни викове. Св. Минков, РТК, 150. — Стой! Човекът се втрещи от тоя вик и застана като вцепенен зад вратата. Елин Пелин, Съч. IV, 113. Избухнаха нови гневни викове: — Светотатство! Светотатство! — Смърт на богохулника! Смърт на лъжехристиянина! Ст. Загорчинов, ЛСС, 132. И "аллах!" гръмовно въздуха разпра. / Върхът отговори с друг вик: ура! Ив. Вазов, Съч. I, 203.

3. Обикн. ед. Висок говор, шум от много гласове; глъчка, врява, виканица. Наизскачаха калугериците, забягаха по чардаците; изскокнаха гостите им подир тях, вдигна се вик, шум и неразбрана врява. Ив. Вазов, Съч. XXII, 152. И ето ние се втурваме да се къпем. Вик, песни, закачки, олелия. Д. Немиров, КБМ, кн. 3, 118. Полето изведнъж оживя от викове, смях и шум. А. Гуляшки, МТС, 305. "Защо е това събрание? Що искате, панове?" — рече войводата. Псувни и вик не му дадоха да говори. Н. Бончев, ТБ (превод), 27. // Разпра, караница на висок глас. — Ха! — хлъцна от учудване дядо Пейо. — Какво щеше да бъде, ако беше жива Антица? .. — Щеше да ви даде нивата,.. — И щеше да я даде без вик, без олелия. Й. Йовков, ЧКГ, 264. Без да ѝ подаде ръка, младият човек напусна бързо стаята и се отправи към къщичката, отдето идваха шум, викове и препирни. Ив. Мартинов, ДТ, 161.

4. Прен. Зов, призив, повик. Трябва да се признае, че първият остър и дълбоко проникновен вик за опомняне беше не .."Над враждуващите" .. от Ромен Ролан, а "Огънят" на Анри Барбюс, книга, която преди четирийсет години хвърли в света крилатите думи:"Никога вече война!" К. Константинов, ППГ, 310. Един вик са чува днес навред, където има селения български извън нашето отечество: Под знамената! НБ, 1876, бр. 18, 70. Да си направиш страница в Интернет — това от години вече не е вик на модата, а необходимост. МТР, 2000, бр. 31, 9.

Надавам / надам вик. Книж. Гневно, открито негодувам, протестирам срещу нещо или някого. Намерението на депутацията бе да се спре един ден в Будапеща, за да влезе в съприкосновение с маджарския политически свят, който пръв бе надал вик срещу руската политика. С. Радев, ССБ II, 505. Родилен вик. Книж. Начален момент, началото на нещо. Звънтежът на габровския чук станал родилен вик на българската индустрия. Ив. Коларов, Е, 7.

Списък на думите по буква