ВИКА̀ЛНИЦА

ВИКА̀ЛНИЦА ж. Минаре с викало. Египетският вицекрал позволи да ся съгради едно здание, което да представлява земята му.. Това здание представлява повече една тамошна джамия, както трябва; украсена с две викалници, минарета. Лет., 1874, 247.

Списък на думите по буква