ВИСО̀К

ВИСО̀К, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който има по-голяма от средната за даден вид предмети, лица и под. дължина от долу до горе, в отвесна посока. Противоп. нисък. Над нас непоколебимо, право и стремително се вдигат високи върхове и смело очертават в небесния лазур голите си, скалисти, със сурова хубост чела. Елин Пелин, Съч. I, 102. Оттатък, на малоазиатския бряг, се изправят високи планини, покрити със сняг, загадъчни и тихи. Й. Йовков, Разк. I, 17. В центъра високи, внушителни здания с блестящи на слънце покриви, а хората — мънички буболечки. Г. Стаматов, Разк. I, 7. Той беше человек около петдесетгодишен, с висок исполински ръст, леко приведен, но строен още. Ив. Вазов, Съч. XXII, 12. Жителите, за да са запазват от морските наводнения, принудили са да направят грамадни и високи насипи край морските прибрежия. Ив. Момчилов, МПЗ, 42. Що си ма, родила, / на снага тънка висока, / .. / на лице бяла, червена? Нар. пес., СбНУ XLVI, 82. Високо чело. Обувки с висок ток. // Който има определено измерение, определена дължина от долу до горе, в отвесна посока. Зданието, високо 57 метра, се състои от три реда арки и един ред пиластри от различни стилове. К. Величков, ПССъч. III, 20. Вдясно по поляната бяха побити огромни каменни кръстове, някои по-високи от човешки ръст. А. Дончев, ВР, 12. Надлъж пред стаите имаше пруст, висок само две-три стъпала над земята, обграден с дъсчени перила. Й. Йовков, ВАХ, 46-47.

2. Който се намира на голямо разстояние нагоре в отвесна посока от земята, от някоя нейна точка или от някаква плоскост. Противоп. нисък. Мъглата все повече и повече оредяваше и когато излезе горе на равното, над него се просна ясно високото небе. Елин Пелин, Съч. II, 185. Тия облаци са високи, тънки и тук-там през тях успява да надникне някоя звезда. Й. Йовков, Ж 1945, 75. Карнарският хан е станцията на високия троянски проход. Ив. Вазов, Съч. XXII, 171. Облече се, пи си кафето и излезе на високата веранда пред къщата. Ал. Константинов, БГ, 120. Слязоха овчарите от високите планински кошари. А. Каралийчев, НЗ, 121. Пред нас е нещо като отвод, само че не открит, а с прозорци, много просто‑

рен и с висок, висок таван. Т. Влайков, Пр I, 143. Мама за вода отиде, / Добринка навън излезе: / на висок чардак седеше / на костен гергьов шиеше. Христом. ВВ II, 217. Висока местност. // За скок, полет и под. — който достига до или се извършва на голямо разстояние в отвесна посока от земната повърхност. Противоп. нисък. В тоя миг то [животното] се мръдна и взе да бяга, като правеше високи скокове по поляната. Ив. Вазов, Съч. XXVII, 43. Висок полет.

3. За говор, смях, шум и др. — който звучи силно, ясно. Противоп. нисък. Експертът тръгна по многолюдната улица, всред гръцка тълпа, която издаваше повишеното си настроение с висок говор и смехове. Д. Димов, Т, 544. Но тя [Елка] беше малко поотдалечена .. и не вземаше участие ни в разговора, ни в смеха на момите, който избухваше от време на време висок, силен, еклив и отведнаж млъкваше. Елин Пелин, Съч. III, 48. В безкрайни, успоредни линии .. идеха поддръжки и викаха ура. Високо и гръмливо ура. Й. Йовков, Разк. II, 143. И на висок глас разисквали нарочно, за да чуе тя, по кой начин ще бъдат обесени синовете ѝ. З. Стоянов, ЗБВ I, 139-140. Чета вестник на висок глас.

4. За звук, тон и под. — който е произведен с повече от нормалния определен брой звукови трептения на гласовите струни или от музикален инструмент в единица време и звучи тънко, пронизително, рязко. Противоп. нисък. Наблизо бяха кавалерийските казарми и там свиреха заря. Два гласа — един висок и пронизително тънък, друг — мек и сладостно сипкав. Й. Йовков, Разк. I, 144. Пеех Достойно ест.. пред иконата на Богородица и произвеждах.. безподобен ефект със звънливия си и висок тенор. Ив. Вазов, Съч. X, 164. Всякой знае, че една струна, колкото е по-къса, по-тънка и по-изопната, толкова по-висок глас издава. Н. Геров, ИФ, 198. Висок тон.

5. Който надминава средното равнище на нещо от същия вид по количество, брой, сила, степен; значителен, голям. Противоп. нисък. "Няма и не може да има висок добив без дълбока оран". А. Гуляшки, ЗР, 272. Издърпа метална ръчка и моторът заработи на по-високи обороти, пумкането му стана ускорено и бодро. Й. Радичков, СР, 210. В този момент той приличаше на джамбазин, който е поискал висока цена, за да има място за пазарлък. Ст. Марков, ДБ, 93. Когато се върнахме с мама в къщи, заварихме татко легнал на пода, в безсъзнание от високата температура. П. Славински, МСК, 55. Таквизите [повърхностни] человеци имат за себя си високо мнение, като претендират да знаят и онуй, което не знаят. Т. Шишков, ТС (превод), 56. Висока производителност на труда. Висока рентабилност. Висок наем. Високо съзнание.

6. Прен. Който се отличава с изключителни, ценни качества; отличен, превъзходен. Той [Стоян Чомаков] също е едно от "монолитните смешения" в нашия политически живот,.., политически прагматик от висока класа, който подчинява политическите си действия не на някаква предварително обмислена програма и система, а само на ползата и нуждата на момента. Т. Жечев, БВ, 271. Великият полски композитор Фредерик Шопен .. е написал много мазурки за пиано, които се отличават със своята висока художественост. Пеене VI кл, 84. Поради пренебрежителното му отношение към лекциите на някои преподаватели и свободолюбивия му дух, въпреки че Айнщайн завършил с висок успех, не бил оставен в института. Матем., 1965, кн. 5, 2.

7. Прен. Който се отличава с възвишеност, благородство, с духовна сила, мощ. — Какво ще стане в света, ако унищожим брака, фамилията, майката и отнемем на жената високото ѝ призвание? Ив. Вазов, Съч. XXII, 136. Четох историята му, така наивна наглед, а пълна с жива правда и висок морал. К. Величков, ПССъч. VIII, 253. В тази борба той [Б. Петков] проявява висока принципност,.. и полемична страст. Ив. Унджиев, ВЛ, 30. А тии бяха людие и с хубави нравствени качества,.. и с висока чловещина. Й. Груев, СП (превод), 173. Целта му [на сп. "Читалище"] е висока и благородна. Ч, 1871, бр. 22, 675. Високи идеали.

8. Прен. Остар. Който по служебно или социално положение стои над другите, превъзхожда ги; високопоставен, знатен. Пред трона,.., се трупаха великите боляри и високите сановници царски. Ив. Вазов, Съч. XIV, 9. — Що искате, хора,.., та спирате царя си и неговия висок и прелюбезен гост кир Мануил Тарханиот, пратеник на император Йоан Кантакузин? — изрече бавно и гръмко цар Йоан Александър. Ст. Загорчинов, ДП, 494. А най-високите руски госпожи ходят с кутия в ръка по главните улици в Петербург и Москва и молят ония, които минават, да жертвуват за бедните българе и българки. НБ, 1876, бр. 22, 88. В много господарства управлявали високи лица (аристократия). Г. Йошев, КВИ, 58. // За длъжност, чин, социално положение и под. — който е един от главните по значение, по йерархия; висш, важен. Той се учил [Кирил] в прочутата Магнаурска школа в Цариград. Тук изучавал философия.. След завършването на Магнаурската школа му предлагали висока служба, но той отказал и станал библиотекар в цариградската църква "Св. София". Ист. VII кл, 21. И този план [за събиране на различни военни сведения] е бил разискван, преценен и одобрен в най-високите държавни и правителствени кръгове. ВН, 1960, бр. 2713, 2. Дария беше от висок болярски род, сестра на великия протосеваст Раксина. Ив. Вазов, Съч. XIII, 100. През 1896 г. Кънчев напусна Со‑

лун, за да заеме при Екзархията високия пост на инспектор на всички училища в Македония и Одринско. Бълг., 1902, бр. 435, 2. Той узакони високите длъжности на великия везир и повери в ръцете му върховната власт във време на султановото отсъствие. С. Бобчев, СОИ (превод), 63. Старецът забравя любовта, славата и високото си положение, но майка си никогаж не забравя. Ч, 1871, бр. 11, 348. Висок сан. Висок ранг.

9. В съчет. със същ. като: чест, отличие, награда, звание и под. показва много голяма степен в проявата на онова, което се изразява със съществителното; много голям, значителен. Наместо обич, Алеко е давал на баща си само дан на високо уважение и почит. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 117. Оня, който спомогне за залавянето на комитетския главатар,.., ще бъде удостоен лично от Негово Величество с високо отличие. Ст. Дичев, ЗС II, 678. Редактори на списанието бяха гимназиалните учители Христо Стоянов и Спас Ганев, които посрещнаха нашите първи опити радушно, дадоха им висока оценка. А. Каралийчев, С, 236.

10. Прен. Книж. За език, стил и под. — който се отличава с изисканост, тържественост, риторичност. Като редактор на в. "Народний глас" Величков даваше там уводни членове, написани с жар, със стил французки, висок и изящен. Ив. Вазов, СбЦГМГ, 200-201. Речта му изглеждаше умна; промесена бе с високи думи и с книжни,.., канцеларски изрази. Т. Влайков, Съч. III, 81. Неговите трагедии са отличават по високия си и тържественен стил. Н. Михайловски, РВИ (превод), 130. Той не жалеше ни думи, ни високи фрази, ни възклицания, когато говорехме за бъдещото движение. "Огън и меч"! Ето къде е нашето спасение, казваше тоя симпатичен момък. З. Стоянов, ЗБВ I, 226.

11. Като същ. високият м., високата ж., високото ср., високите мн. Човек, който е с ръст над средната общоприета височина. Бяха като Дон Кихот и Санчо Панса. Високият вечно фантазираше, а нисичкият, набит Пешо бързо го отрезвяваше и връщаше към действителността. високо<то> ср. а) Местност, място, което е над равнището на околната повърхност; високо място. Обичаше по залез да седи на високото над селото и да съзерцава долината. б) Най-горната, високата част на нещо. По високото листата на дъба вече бяха започнали да червенеят от есента.

Висок печат. Печат. Начин на печатане, при който частите на формата, които се печатат, стоят на по-високо ниво от тези, които не се печатат. Висок релеф. Изк. Вид скулптура, при която изпъкналото изображение излиза над плоскостта на фона с повече от половината на своя обем. Висока пещ. Метал. Специална пещ, в която се топи руда, за да се получи чугун. Високата порта. Истор. Правителството на султанска Турция. Високо напрежение. Електр. Електрическо напрежение, което превишава норма, предписана от техниката на безопасността, или величина, допустима с оглед на запазването на електрическите качества на изолационните материали. Високо строителство. Архит. Вид строителство, включващо обикновено строителни обекти, чиято по-голяма част се намира над терена: жилищни, административни и други подобни сгради и съоръжения. На високо равнище. Книж. 1. За конференция, преговори, среща и др. — който се извършва между държавни ръководители или видни политически дейци. 2. За обществена проява, среща и под . — който се извършва между изтъкнати представители на съответни групи.

Списък на думите по буква