ВИСОКОБЛАГОРО̀ДИЕ

ВИСОКОБЛАГОРО̀ДИЕ, мн. -ия, ср. В съчет. с притеж. местоим. ваше, негово, нейно, техни. Титла на високопоставени военни или духовни лица и висши чиновници. Звънецът възвести пробуждането на големеца.. — Баща ви, ваше високоблагородие! — извика тържествено гавазинът. Ал. Константинов, Съч. I, 288.

— От рус. высокоблагородие.

Списък на думите по буква