ВЛЯ̀ЗУВАМ

ВЛЯ̀ЗУВАМ, -аш, несв.; вля̀зна, влѐзнеш, мин. св. вля̀знах и влезна̀х, св., непрех. Остар. и диал. Обикн. с предл. в. Влизам; влязвам. Симеон се връща у Блъгария и по 914 год. влязува пак у гръцката земя и зема Едрене. М 1857, 95. Тога един калугер от свети Йоан предтечи,.., обяви с писмо султан Мурату подземний проток водний, който влязуваше в Солун и напояваше го. Хр. Павлович, Ц, 59-60. Не осквернява человека, което влязува в уста, но което излязува из уста. КТЕМ, 303.

Списък на думите по буква