ВЛЯ̀ЗУВАНЕ

ВЛЯ̀ЗУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от влязувам; влизане, влязване.

Списък на думите по буква