ВМЀРЯ

ВМЀРЯ. Вж. вмерям.

Списък на думите по буква