ВМЀСТО

ВМЀСТО предл. 1. За означаване, че някой или нещо заменя, замества някого или нещо; наместо. Горският пак не дойде.. Вместо него дойде старият дядо Мартин. Елин Пелин, Съч. II, 54. Облечен беше като всички селяни наоколо, с антерия и къса аба, но вместо с потури беше обут с тесни бозяви панталони и с чизми до над колената. Й. Йовков, ВАХ, 92. По-голямата част от конниците се бяха съблекли до кръста и снели бяха спитените кожени шапки, които те носеха вместо шлемове. Ст. Загорчинов, ДП, 108. Вместо топли компреси, хинин, / да ти дам ли аз хап стрихнин? Д. Дебелянов, С 1946, 154. // За означаване, че едно състояние, положение на дадено лице замества друго някакво състояние, положение. Той случайно беше попаднал игумен в манастир, вместо войвода в Балкана. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 45.

2. За означаване, че едно обстоятелство, характеризиращо действието, заменя, замества друго (обикн. очаквано, желано) обстоятелство. Върна се [Василев] замислен и вместо у дома си — отиде направо в клуба. Кр. Велков, СБ, 132. В хора на другите шумове влизаха сега и ухораздирателните крясъци на рояк вестникопродавци, под мишницата с едвам сега излели от пресата вестници, вместо снощи по реда си. Ив. Вазов, Съч. Х, 13. Неочаквано той [параходът] беше изменил посоката на движението си и вместо на запад, идеше право на юг. Й. Йовков, Разк. II, 22-23.

Вместо да изпиша вежди, изваждам (извадих, ще извадя) очи. Разг. Въпреки стремежа си да направя нещо добро, навличам (навлякох, ще навлека) на себе си или другиму беда. — Ето какво излиза, когато човек направи грешка! — изръмжа Вълко. — Отровихме златка. Вместо да изпишем вежди, извадихме очи! Тъй де! Ем. Станев, ПЕГ, 55. — Тъй като си слаб в политиката, престани да се занимаваш с политически въпроси.. Аз и друг път съм ти казвал — повтори Замфир Петров,.. — че така ти, вместо да изпишеш вежди, можеш да извадиш очи. Д. Ангелов, ЖС, 98.

> Вместо да сложен съюз. 1. Въвежда подчинено обстоятелствено изречение за изключване, което изразява, че някакво възможно и очаквано действие се заменя с друго, посочено в главното изречение. Гроздан се върна в къщи,.. Вместо да се успокои, страхът и безпокойството му още повече пораснаха. Й. Йовков, Ж 1945, 188. И тия кошари, и тоя манастир стоят като свои в долината и вместо да я грозят, прибавят прелест на покоя и меланхолията на картината. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 37. При всяко напъване, при всяко усилие той, вместо да хвръкне, по-дълбоко е потъвал в тая грозна житейска кал. Елин Пелин, Съч. I, 142. Вечер бързаше [Кирилов] да се прибере в къщи и вместо да почива, затваряше се в кабинета си да работи над своето изобретение. П. Стъпов, ГОВ, 14. 2. Въвежда подчинено обстоятелствено изречение към главно изречение, съдържащо сравнителна степен, като изразява някаква възможност, пред която се предпочита друга възможност, изразена в главното изречение; отколкото. По-добре е да знаеш колко часа още ти остават да чакаш, вместо да седиш като дервиш и да свещенодействуваш в неизвестност. Св. Минков, ДА, 29. Само той от нас прозре / истина една в живота — / по-добре е да умреш, / вместо да живееш скотски. Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 124.

Списък на думите по буква