ВМЀТНАТ

ВМЀТНАТ, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от вметна като прил. Обикн. в съчет.: Вметната дума (израз). Грам. Дума или израз, които се вмъкват в изречението без синтактична връзка с останалите думи и изразяват отношението на говорещото лице към изказаната мисъл или внасят някакво странично разяснение. Вметнатите думи не са части на изречението и не отговарят на никакъв въпрос. Л. Андрейчин и др., БГ, 262. Вметнат звук (гласна, съгласна). Фон. Звук, (гласна, съгласна), който (която) се появява в някои форми на думата, обикн. под влияние на определени фонетични условия, а отсъства в други нейни форми; епентетичен звук. С окончание -ове образуват форми за множествено число и съществителни като вятър, одър, огън, в които има вметната гласна Ъ, която в множествено число не се явява: ветрове, одрове, огньове. Л. Андрейчин и др., БГ, 72.

Списък на думите по буква