ВМЪ̀КВАМ

ВМЪ̀КВАМ, -аш, несв.; вмъ̀кна, -еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. вмъ̀кнат, св., прех. 1. Правя нещо да влезе вътре в друго, обикн. в нещо тясно или между други неща, при което обикн. е нужно усилие; пъхам, въвирам, вкарвам. Противоп. измъквам. Разкрачи щипците [бай Ганьо], сложи върху тях рибата и рече да я вмъкне в пещта. Ал. Константинов, БГ, 63. Дава се заповед. С треперещи ръце аз вмъквам главата на Мравунцата в бримката. Сега остава Гого да ритне сандъчето и Мравунцата да провисне. Д. Немиров, КБМ, кн. 3, 107. Ръководителят извади овощарското си ножче, отряза една права клонка и издяла косо двата ѝ края. После направи две врязвания — под раната и над нея. Вмъкна краищата на клонката във врязванията и ги закова с пирончета. П. Бобев, ЗП, 33.

2. Вкарвам някого някъде, обикн. насила. Противоп. измъквам. Вмъкнаха в стаята един парцаланко. Откраднал бил той торба с брашно от един брашнарски магазин и затова щяха да го съдят. Ц. Церковски, Съч. III, 282. Цвета бе вмъкната в празната чакалня, като заедно с нея влязоха и няколко селянки. След тях се потътри и баба Денка. Д. Ангелов, ЖС, 457. — Добро утро, Велчо! — едва бе смогнал да го поздрави Кольо, когато Велчо го сграбчи за ръката и го вмъкна в магазията. Г. Дръндаров, ВЗ, 16. Той бутна с крак вратата, хвана здраво лакътя ѝ и без да продума, я вмъкна в тесния тъмен коридор. М. Грубешлиева, ПИУ, 164. // Правя някой да влезе някъде, въвеждам някого, обикн. бързо и незабелязано. Противоп. измъквам. Най-напред Евгени нагази в някакви трески, после Росинка го преведе през един каменист насип, след това двамата слязоха по ниски каменни стъпала и Росинка, водейки го със сигурна ръка в тъмнината, го вмъкна през една врата. Д. Ангелов, ЖС, 181. Можеш ли да ме вмъкнеш в салона да видя репетицията?

3. Внасям нещо някъде бързо и незабелязано. Противоп. измъквам. Късно вечерта Гунка прекоси двора и бързо вмъкна в кухнята вързопа с нещата си. Г. Райчев, ЗК, 188.

4. Правя някой да влезе в някаква група, колектив, в среда, общество, обикн. тайно. Тогава образувахме "Дружество за експлоатация на нафтови залежи в землището на с. Голо Бърдо" .. Представихме гаранция, подписана от две заможни лица, та вмъкнахме Генча Попето и брат му. Чудомир, Избр. пр, 256. // Привличам някого към участие в нещо, в някаква работа, дейност, въвличам някого в нещо, обикн. тайно. Още от деня, в който Панко я вмъкна в подмолната комунистическа дейност, тя заживя със страха, че някой ден могат да ги разкрият и обесят. Д. Ангелов, ЖС, 77. Той [Хаваджиев] вмъкваше в своите афери хора, близки до правителството. Г. Караславов, Т, 9. Той ме погледна очаквателно, но аз благоразумно замълчах. В края на краищата щом иска да ме вмъкне в някаква своя комбинация, нека сам се потруди, за какво ще го улеснявам. П. Вежинов, ЗНН, 166.

5. Намесвам, набърквам някого или нещо в друго нещо. Защо вмъкваш в тези празнословия и мене?

6. Вмествам, прибавям, добавям в реч, разказ, съдържание, списък и под. странични или нови елементи. Сред просташкия си и груб говор той вмъкваше и речи чужди. Ив. Вазов, Съч. XXIV, 190. Същевременно той [Борис] вмъкваше в разказа си живописни подробности и духовити забележки, които разсмиваха девойките така, че те не се отегчиха ни най-малко от него. Д. Димов, Т, 60. Редакторът намери, че този епизод ще възбуди поне един градус омраза и патриотизъм у всички, които го прочетат, и реши не само да го вмъкне, но дори да го направи център на фейлетона. Г. Караславов, Избр. съч. II, 342-343. Макар че тя [сграда‑

та "Скънтея"] напомня университета в Москва, но колективът от архитекти е вмъкнал в този ансамбъл и нещо от румънския стил. Г. Белев, КР, 43. — Ние правим сериозни производствени събрания, а тя вмъква в дневния ред разни: екскурзии, концерти. Д. Кисьов, Щ, 386. // Добавям, прибавям набързо, подхвърлям някаква дума, мисъл в разговор; вмятам. — Симпатичен талантец е този Верилов, — .. — само че стихът му е измъчен и пресилен,.. — И чувствата са търсени у него,.. — вмъкна друг предпазливо. Ив. Вазов, Съч. IX, 180. — Половината избягаха! — грубо вмъкна Гогов, но като срещна неодобрителните погледи на своя началник и Златев, равнодушно наведе глава. Х. Русев, ПС, 40. Наша алпинистка тя [Маша] е смела,/ на Памир катерихме се с нея — / вмъква пак поетът. — как умело глетчера премина! — И се смее. Е. Багряна, С, 1952, кн. 2, 5. вмъквам се, вмъкна се страд. Повечето от учителите отначало са били калугери. Но постепенно в тия училища почва да се вмъква учебен материал от светски характер. Б. Пенев, НБВ, 19. Когато подчиненото изречение се вмъква между частите на главното, откъснатата част пред подчиненото също завършва с подходяща интонация. Л. Андрейчин и др., БГ, 276.

ВМЪ̀КВАМ СЕ несв.; вмъ̀кна се св., непрех. Обикн. с предл.в. 1. Влизам, пъхам се, обикн. с усилие в нещо тясно или между други неща; въвирам се, мушкам се. Противоп. измъквам се. До обед леговището беше съвсем готово,.. Тогава вълчицата се вмъкна вътре. Г. Райчев, В, 5. Жената пъргаво се вмъкна в кабинката и седна от дясната ми страна. К. Калчев, ДНГ, 66. Той се вмъкна между ниските лещаци, които задръстяха дола, и се въвря в гъсталака. Ив. Вазов, Съч. XXII, 158-159. В това време се зададе кметът на града Минчо Керезов. Като размахваше отдалеч бастуна си и викаше да му сторят път, кметът се вмъкна в тълпата. Ем. Станев, ИК I и II, 129.

2. Влизам някъде бързо и незабелязано; прокрадвам се. Противоп. измъквам се. — Върви, аз ще подмамя стария да излезе, а ти ще влезеш.. Аз знам как ще го подмамя, той ще излезе, а ти ще се вмъкнеш. Върви, върви! Й. Йовков, Б, 129. Край нея [Ирина], по паважа на булеварда, профучаха галопиращите коне. Тя се вмъкна бързо в сладкарницата до ъгъла. Д. Димов, Т, 180. При появлението на Трънчева жената се изчерви цяла,.., и се вмъкна засрамена в другата стаичка. Ив. Вазов, Съч. IX, 90. Вратата леко проскърца и в заседателната се вмъкна с обичайните си котешки стъпки секретарят на селсъвета. А. Гуляшки, СВ, 20.

3. Прен. За чувство, настроение, мисъл и под. — възниквам, появявам се някъде или у някого незабелязано, неусетно. И някакво разочарование, примесено с една недоловима тъга, се вмъкна в душата на учителя. Т. Влайков, Съч. III, 20. Току поглеждаше към прозореца,.., и някаква тревога се вмъкна в сърцето му. С. Кралевски, ВО, 89. Тревожни слухове се вмъкваха в града заедно с пришълците. Ст. Загорчинов, ЛСС, 120.

4. Влизам в някаква група, колектив, в среда, общество, обикн. тайно. Неговият побратим, какъвто е хитър плъх, не за добро се вмъкна в съвета. Т. Влайков, Съч. III, 299-300. При образуването му [на стопанството] в него успяха да се вмъкнат и хора, недостойни да бъдат членове. ОП, 373. — Досада, гняв, неприятно чувство,.., че се вмъкваше в обществото ви, с една дума, чужди човек .. На прост език всичките тия чувства, сбрани, се казват ревност. Не е ли тъй? Ив. Вазов, Съч. XXVI, 28.

5. Намесвам се, набърквам се в нещо. — Но мене повече ме безпокоят другите. Лошо се вмъкнаха в моя живот и много неща се объркаха. Б. Балабанов, Избр. п II, 66.

6. Прен. За елемент на реч, съдържание, стил и под. Появявам се, промъквам се обикн. като страничен или нов елемент. Тая нова литература, в която все повече се вмъква светско съдържание, измества предишната черковно-религиозна литература, недостъпна за простата маса и чужда за практическите задачи на живота. Б. Пенев, НБВ, 20. Много грешки съм пропуснал при първото коригиране — .. Затова Ви моля голямо внимание да се отдава на вторите коректури. Много ме е страх, че все таки пак ще се вмъкнат печатни грешки. Ив. Вазов, НП, 18. В речта му се вмъкват все повече чуждици.

Вмъквам се / вмъкна се в сърцето на някого. Разг. Бивам харесан и обикнат от някого. През лятото — когато Димка неспокойно чакаше вест от тоя, който тъй ненавреме се беше вмъкнал в сърцето ѝ, — през туй лято лицето ѝ се проясни, заруменя, доби млечна белезнина, очите ѝ станаха светли, тя цяла възмомя. А. Страшимиров, К, 14-15. Вмъквам се / вмъкна се под кожата на някого. Разг. Умишлено повлиявам на някого да постъпва, да действа по моята воля и в мой интерес. Стана ясно, че бай Лазо е разкрил моето присъствие пред непознатия, и понеже предположих, че някой после му се е вмъкнал под кожата, извадих пистолета и поставих показалеца в скобата. Сл. Трънски, Н, 126.

Списък на думите по буква