ВМЪ̀КНУВАНЕ

ВМЪ̀КНУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вмъкнувам и от вмъкнувам се; вмъкване.

Списък на думите по буква