ВНА̀СЯМ

ВНА̀СЯМ, -яш, несв.; внеса̀, -ѐш, мин. св. внѐсох, прич. мин. св. деят. внѐсъл, -сла, -сло, мн. -сли, св., прех. 1. Нося нещо отвън

навътре, донасям нещо вътре. Противоп. изнасям. Тогава той изнесе пушката и я подпря вън,.. После я внесе и пак я изнесе. Й. Йовков, Ж 1945, 28. Стоян бе нацепил дървата и ги внасяше в плевнята. Д. Талев, ЖС, 40. Като внесе тиквата при другарите си, те всички забелязаха, че той беше прежълтял като мъртвец. Елин Пелин, Съч. I, 205. Мишка спря трактора си пред дома на Бешемлията. Свали триъгълното копринено знаме и тържествено го внесе в ниската и опушена соба. А. Гуляшки, МТС, 347.

2. Доставям от чужбина (стоки, суровини и др.). Противоп. изнасям. — Тогава купете нещо тук. Например: петрол или каменна сол. И без това внасяте от нас. П. Спасов, ХлХ, 358.

3. Предоставям парични средства на съхранение срещу лихва в кредитен институт (банка или спестовна каса); влагам. Мелничарите отговориха, че нямали пари. — Ами нали продавахте брашно? — Да, но внасяхме в банките. П. Спасов, ХлХ, 243. — Касите, това е чист обирджилък! Пари в тях внасят българските селяни, а заеми с малки лихви кои получават? Само бейовете! Ст. Дичев, ЗС I, 392. Тя им показа спестовната книжка, в която беше внесла на името на Гунка 600 лева. Г. Райчев, ЗК, 143. След Петровден продадоха пашкулите и внесоха на Наня хилядо и петстотин лева. Г. Караславов, Избр. съч. I, 324.

4. Давам определена сума за изплащане на някаква такса, дълг, право за ползване на нещо или за членуване в някаква организация и др.; плащам. — Та ще ви моля, господин Пешеходов — каза госпожата, — ако можете да внесете поне за двата месеца наема. Хр. Радевски, Избр. пр III, 73. И ето че тая сутрин общинският надникна на пътния прозорец,.. и му каза да вземе със себе си пари и да се яви при кмета да си внесе глобата. Ил. Волен, МДС, 67. — Писах на директора и той ми отговори, че ще те приемат за ученик. Годишната такса ще внасяме двамата с майка ти. А. Каралийчев, СР, 88. — Кондарев няма пари и ако не внесе гаранцията, която съдебният следовател е определил, ще го затворят. Е. Станев, ИК I и II, 448. Десетте лева,.., щеше да внесе за встъпителен и членски внос. Г. Караславов, Избр. съч. I, 277. // Давам определено количество селскостопански продукти на държавни органи (комисии и др.). Общинарите, които влизаха в реквизиционната комисия, пишеха житото на око .. У Кръстеви те обикаляха, гледаха, шушукаха си и определиха да внесат двеста килограма. Г. Караславов, ОХ I, 370-371. Внасям всеки ден по 20 литра мляко.

5. Непрех. и прех. Разг. Нося, принасям в къщи нещо спечелено. Ще стана писар, ще печеля пари... Ще внасям в къщи за радост на родителите си. Д. Немиров, КБМ, кн. 1, 145. Освен пенсията на стария и Беров внасяше в къщи. Д. Кисьов, Щ, 439. Мъжът не внася, жената не работи, а отде зема Пенчовица да се труфи и кичи толкова? Ил. Блъсков, СК, 54-55. С лопата внасям, с колата изнасяш. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 139.

6. Принасям свой дял или заслуга за нещо; допринасям. И в историята на нашия потъпкан и поробен днес народ са срещат страници,..; които ни дават право да са гордеем, че и ние сме внесле някога си нещо в историята на общечовеческия напредък. Хр. Ботев, Съч., 1929, 185.

7. Въвеждам някъде някакъв нов елемент, придавам на нещо нещо ново. Второто нещо, което Гете е внесъл ново в песента, то е хармонията на вътрешната с външната форма. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 11-12. Пърличев не е превел Илиада на литературния български език. Той го е зел за основа и е внесъл в него форми и свойства, заети от старобългарския език. К. Величков, ПССъч. VIII, 117. Тук ние срещаме съчинения на Симеона Полоцки, Стефана Яворски и Димитрия Ростовски.. Те внасят в книжнината светски елементи. Б. Пенев, НБВ, 42. Представките изпълняват двойна служба при образуване на глаголите.. От една страна, те внасят нещо ново в техния първоначален смисъл (бера-избера, прибера, побера, разбера), а, от друга страна, променят несвършения вид на глаголната основа в свършен. Л. Андрейчин и др., БГ, 131. // Правя, извършвам върху нещо написано, изработено и др. някаква допълнителна промяна, обикн. за да се подобри качеството му. Във второто издание [на стихосбирката] Смирненски внася известни поправки. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 108. Поемата "Кървава песен" се създава в продължение на 20 години. Това се отразява върху първоначалните намерения на поета, който внася много поправки и промени в идеите, композицията,.. и образите. Лит. XI кл, 49. Моля ви, внесете в песнята "Братя Миладинови" и това малко изменение: Вместо: "век мрачен и глух" / да стане:"за правдата глух". Ив. Вазов, НП, 19. Впрочем през есенната сесия Каравелов внесе някои поправки в закона, обнародван през май. С. Радев, ССБ I, 248.

8. Прен. В съчет. със съществителни, които означават някакво чувство, настроение, състояние и др. Правя да се появи, да възникне чувството, настроението, състоянието, посочено от съществителното; предизвиквам, причинявам, създавам. Победата внесе бодрост в душите, изпълни погледите с надежда. Л. Стоянов,Б, 110. Слухът за близостта на някакво българско военно тяло беше внесъл паника в селото. Ив. Вазов, Съч. XI, 175. Пилето се разнежваше, скачаше пъргаво и пееше. В тихата самотна стая песента му внасяше радост и слънце.

Ст. Даскалов, ПЯ, 140. Като тичаха надолу по тесния и стръмен окоп,.., той имаше впечатлението, че се намират в някаква дупка, дето хората се блъскаха и викаха,.., без да намерят изход и без да има кой да внесе ред и спокойствие. Ив. Мартинов, ДТ, 75.

9. Вписвам, нанасям данни, сведения и др. в книга, таблица и под. Ще внасям оценките за срока.

10. В съчет. със същ. план, проект, резолюция и под. Поставям на обсъждане, предоставям за разглеждане и одобрение, решение. — Аз вече съм обмислил плана. Ще трябва да го внеса в партийната организация да го обсъдим. К. Калчев, ЖП, 554. През 134 г. пр. н. е. [Тиберий Грахк] бил избран за народен трибун. Тогава той внесъл в сената законопроект, според който едно семейство не можело да притежава повече от 1000 югера (около 2 500 дка) земя. Ист. V кл, 1980, 212. Държавните обвинители смятат да внесат делото към месец септемврий. Бълг. 1902, бр. 518, 2. Когато Гладстон внесъл своя проект в парламента, една група се отделила от либералите и гласувала против реформата. Ист. X кл, 89.

11. Диал. Въвеждам, вкарвам някого някъде. Робопродавец ни нагизди с различни дрехи и украшения и ни внесе в царския сарай. Ст. Младенов, БТР I, 324. внасям се, внеса се страд. — Пушките от кубрика да се внесат незабавно в царския салон! Д. Добревски, БКН, 184. — А може би не заслужава да се внася смут в душата му! В. Геновска, СГ, 253. Чрез зеленчуците се внася голямо разнообразие в храната. М. Гаврилова и др., ТПХ I и II, 163. Четината из България се изнася в странство, пречиства се и после се внася пак в България. БД, 1909, бр. 5, 1.

Списък на думите по буква