ВНИМА̀ВАМ

ВНИМА̀ВАМ, -аш, несв., непрех. 1. Насочвам, съсредоточавам съзнанието си върху обект, явление, действие, за да възприема нещо. Гороломов си даваше вид, че слуша, усмихваше се. В същност той не внимаваше. Й. Йовков, ПГ, 51. — Вчера не ми беше добре... не внимавах и не те чух... какво искаше да ми кажеш? А. Наковски, МПП, 191. Влезе учителят, урокът започна, но Захари беше разтревожен и не можеше да внимава. Сп. Кралевски, ВО, 9. Този ден Пенка не бе внимавала в клас — затова бе преписала невярно задачата от черната дъска. П. Бобев, ЗП, 108. // Съсредоточавам мислите, зрението, слуха си върху извършвано от мене действие, за да не допусна грешка. Хванала табличката с две ръце, Анка носеше кафето, като внимаваше да не го разлее. Ст. Дичев, ЗС I, 273. Тъй беше залисана, че не внимаваше какво прави. Й. Йовков, ВАХ, 91. — Чия е тая игла? — вика тате, но веднага се сеща. — Да внимаваш, Ленче, низала си и от опаки. В. Бончева, АП, 30.

2. Гледам, следя, наблюдавам зорко. — А мене, господине, "Дружината" ми е възложила да се грижа за тия народни пари като за свои собствени и да внимавам де отива всеки грош! Ст. Дичев, ЗС I, 401. Преди погребението доста време се шушукаше сред съседите, че Перуниката е станал тенец, и в селцето внимаваха къде ще се появи за първи път. Й. Радичков, СР, 83. Той беше строг към дисциплината и извън школото.. внимаваше за редовното посещение в църквата. Ив. Вазов, Съч. X, 157.

3. Действам, постъпвам предпазливо, съобразително. "Какво ми трябва мене дъщерята на някакъв си чифликчия, при туй и годена? Не, аз трябва да внимавам, трябва да се пазя". Й. Йовков, ЧКГ, 28. — Само ти внимавай, Костаке, там да не разбере тато, че отиваме с тая цел — да предумваме, хаджия, да го молим!... Ив. Вазов, Съч. XII, 10.

4. Остар. С предл. на. Обръщам внимание на нечии думи. И без да внимават на увещанията на героя, те излезли на острова. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 50. Що ти треба да внимаваш на бащини запрещенията? Й. Стоянович, ДСС (превод), 50. Решително следваше към запад плуването, без да внимава на роптанията на матросите си. П. Кисимов, ОА I (превод), 37. // Отнасям се с внимание към някого, грижа се за някого. Вие за нищо няма да се грижите, ще си гледате тука работата, ще да внимавате на Иванка. З. Стоянов, ХБ, 280. внимава се безл. Бяха навлезли в гората, пътят криволичеше измежду корени и пънове, та трябваше да се внимава. Й. Йовков, ПГ, 52. Трябва добре да се внимава, та ако има опасност, мерки да се земат. В. Друмев, И, 30.

Внимавай в картинката. Жарг. Забележи, обърни внимание. (Употребява се като предупреждение към някого, обикн. когато пренебрегва, не възприема сериозно нещо или се надсмива над нещо). — Внимавай в картинката, Юрдек! — Махай пушката!... П. Вежинов, НС, 202.

Списък на думите по буква