ВНИМА̀ТЕЛЕН

ВНИМА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. 1. Който възприема със съсредоточеност, с внимание. Противоп. разсеян. И по това обстоятелство, и по други признаци, — по-после винаги уловими за внимателния наблюдател, разбраха, че сам Кандов не бе хладнокръвен към Рада Госпожина. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 91. Друга бе причината, главната причина на това, която Кънчо, ако беше внимателен и наблюдателен, щеше може би и да забележи. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 5, 391. // Който върши нещо със старание, грижливост. Жребчетата, които се отвъждат тук, било чистокръвни, било смес, се употребяват отчасти за войската, отчасти за отдаването им в условна собственост на по-внимателните и усърдни селски стопани. Хр. Даалиев, ТИА, 14. Мужду тъй многото и тъй превъзходни пейзажисти в немската лирика Фалке е най-нежният, най-внимателният в обработката на детайлите. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 121. Ние молим г-на Манчова убедително, — ако се случи да препечата гореказаната аритметика, — да поправи езика ѝ и да бъде малко по-внимателен при изложението на чуждите мисли. Знан., 1875, бр. 22-23, 357. // Предпазлив, зорък, бдителен. Войниците изведнъж станаха внимателни и предпазливи, патрулите, подобно на ловци, дебнеха и се взираха напред. Й. Йовков, Разк. II, 113. През всичкото време на просията той вървеше с колата, съсредоточен, предпазлив и внимателен. Г. Караславов, СИ, 12.

2. В който има, който изразява съсредоточеност, внимание. Войникът изгледа хората с внимателен поглед. Д. Добревски, БКн, 7. С наострени уши и внимателни очи,.., тя щеше да се ослушва и да бди, за да не дойде някоя опасност не за нея, а за тях. Й. Йовков, ВАХ, 153. Страстта за долари ги бе измъкнала от дупките, където те се криеха от внимателното око на руския комендант. П. Вежинов, ВР, 94.

3. Който се извършва със съсредоточеност, внимание. След внимателното прочитане на това опасно писмо по грозното лице на Заманова заигра някаква неопределена усмивка. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 33. Всичко, което съставлява творчеството на Моне, той го е добил чрез своите внимателни наблюдения на слънчевите феерии, чрез съзерцанието на интимния живот на природата. Худ., 1909, кн. 3, 14. Внимателният анализ на .. творчеството показва, че реализмът се налага като основен метод на изображение. Лит. IX кл, 78. Градът заключава множество махали на двата бряга на река Темза, но внимателното взирание показва на секиго, че целият град може да се раздели на пет главни части. Т. Икономов, ЧПГ, 40.

4. Който е учтив, деликатен, тактичен в обноските си. Противоп. груб. Управителят на стопанството беше един много внимателен, много любезен човек. Д. Калфов, Избр. разк., 44. — Любезни хора бяха доктор Тимкови,.. — Внимателни, учтиви и гостоприемни до крайност. Чудомир, Избр. пр, 237. Всички дечурлига му сваляхме шапка, когато го видим. Пък и той беше тъй внимателен към нас, така учтиво и ласкаво отвръщаше на поздравите ни, че дори когато минаваше надалеч, ние притичвахме към него да го поздравим. П. Славински, МСК, 50. Султана не преставаше да бъде внимателна и дори ласкава към нея — по-внимателна и по-ласкава, отколкото към всички други в къщи. Д. Талев, ПК, 12.

5. В който има, който изразява учтивост, любезност, деликатност, внимание. Младият мъж веднага я покори с внимателните си обноски, с умението си да говори по всички въпроси. Б. Несторов, СР, 171. При всичко, че дядо Серапион носеше такъв начумерен лик и гръмотевичен титул, аз скоро успях да се убедя в неговата естествена доброта и внимателно отношение към гостите. Ив. Вазов, Съч. XV, 51. Под омаята на Маргаритиния поглед, приветлив, внимателен и съчувствен, той говореше живо, горещо, с увлечение. Ив. Вазов, Съч. XII, 182-183. // Който се извършва или се съпровожда с любезност, учтивост, внимание. Из‑

теглих с внимателна настойчивост лакътя си от силните му пръсти. Др. Асенов, СВ, 148. Направих му внимателна забележка да не закъснява повече.

Списък на думите по буква