ВНОС

ВНОС, вно̀сът, вно̀са, мн. (остар.) вно̀сове, след числ. (рядко) вно̀са, м. 1. Само ед. Доставяне, внасяне в страната на стоки и др. от чужда страна за вътрешния пазар. Противоп. износ. Никнеха всеки ден нови фирми за внос и износ. Сл. Трънски, Н, 124. Европейският внос се усили поради новите нужди и поради промяната във вкусовете на населението. С. Радев, ССБ I, 249. Отдавна не бях виждал внос на изобразителни творби и отначало това ме [Бешков] развесели. Ал. Гетман, СБ, 138. Износът на

жито, дърва, коноп и други руски произведения за Англия, както и вносът на английски индустриални произведения били прекратени. Ист. X кл, 37.

2. Само ед. Прен. Остар. Ценен принос, заслуги в някакво дело; влог. Високо уважаемий граф Николай Павлович! В 25-годишнината на Руско-турската освободителна война мисълта на всеки истински славянин неволно се спира върху величието на личния ваш внос в това свето дело. Пряп., 1903, бр. 10, 4.

3. Остар. Вноска (в 1 знач.). При такива условия Ботев не можеше вече да печата "Знаме" в печатницата на Каравелов и бе принуден да купи,.., печатницата на "старите", като плати впрочем един малък внос. Г. Бакалов, Избр. пр, 230. А пък избралите Павел Бончева на 19 януарий т.г. за председател, като не са внесли никакви вносове, избора на настоятелството според устава считаме за незаконно и оттам втората идея за преустройството на дружеството. Пряп., 1903, бр. 7, 4.

Членски внос. Периодично внасяна парична сума за право на членуване в някаква организация. Парите, които Ценович му бе дал, се свършваха вече, но организацията щеше да черпи и занапред средства.. "Ще въведа членски внос, и то редовен, ежемесечен" — реши той. Ст. Дичев, ЗС II, 317.

Списък на думите по буква