ВОДВОРЀНИЕ

ВОДВОРЀНИЕ ср. Остар. Книж. Водворяване; въдворяване. Заедно с водворението на новата религия Константин доизвършил и новата организация на Римската империя. Н. Михайловски, РВИ (превод), 287.

Списък на думите по буква