ВО̀ДЕН

ВО̀ДЕН1, -дна, -дно, мн. -дни и (остар.) ‑дена, -дено, мн. -дени, прил. 1. Който е от вода, който се образува от вода. Стела гледаше как трепкат от водната струя листенцата на цветята, как пръстта жадно поглъща водните капки. Ем. Коралов, ДП, 164. Снопове пяна се мятат като фонтани нагоре, воден прах обсипва целия водопад. Ал. Константинов, БПр, 1893 ,кн. 3, 56-57. Грамадни водни маси като планини се извишаваха и образуваха дълбоки долове, в които параходът почти стремглаво се свличаше. Г. Белев, КВА, 333. Със затаен дъх всички следяха как едно дете се бори с водната стихия, за да спаси живота на друго дете. А. Каралийчев, ПС, 29. Водените капки, като капят често издълбават камените. Й. Стоянович, ДСС (превод), 6. Водна пара. Водни пръски. Водно течение.

2. Който се отнася да вода, който е свързан с вода. Вместо парен котел, водната енергия на реката, впрегната в арка, въртеше голямото колело, което обслужваше фабричната трансмисия. Ив. Хаджимарчев, ОК, 12. Всички животни на земята са се оформили и съществуват при определено налягане: на сушата — атмосферно, а в океана — водно. Д. Пеев, ЖДП, 12. Такива мисли спохождаха Стана, когато беше преуморена от работа или бе ги притиснал бирникът да платят данъците и акциза,.., пъдарщината и водното право за поливане на градините. Кр. Григоров, ТГ, 20. То [отоплението] беше централно, водно, но водата се нагряваше посредством светлинен газ. Г. Белев, КВА, 214. Водните източници в нашата страна са голямо народно богатство. △ Водна ерозия. Водна сила. Водно състояние. Воден подем. Водно охлаждане. Водни процедури. // Който е предназначен за вода (в 1 знач.) — Чувал съм, че има напитки, които се пият с водни чаши, на екс, други се разреждали, трети пък изисквали не знам какво мезе. Г. Друмев, УКР, 5. // Който се осъществява, става по или във вода. Дунав представя удобен и евтин воден път. П. Делирадев, БГХ, 51. Воден транспорт. Воден спорт. // Който се движи по вода. Никой от нас не е виждал още воден велосипед и Мититаки [врабецът] ни обясни как може да се кара велосипед по водата. Й. Радичков, НВ, 68. Способен съм, много по-умен от мнозина, които си играят с милиони,.., пируват из локалите или се хлъзгат с водни ски над вълните край Уайкики. П. Бобев, К, 80.

3. Разш. Който има много вода в състава си; воднист. Лятото се търкаляше към своя край,.. Още зрееха доматите и краставиците и млечните царевици, застигнати от сините сливи и водните присади. К. Калчев, СТ, 219. Секи ще намери по една махана: боба недоврял, безсолен бил, пипер нямал, виното било водно. Ил. Блъсков, ПБ I, 9.

4. Който се въди или вирее във вода или край вода. Две-три жаби се гуркаха в зеленясалите му [на кайначето] води, по плиткото дъно шаваха мъмарици, червейчета, водни буболечки. Г. Караславов, С, 31. Видрата се храни предимно с риба,.. Водните птици напада, като се приближава предпазливо под водата към тях. П. Петков, СП, 14. Ръководими от плана, отидохме в Сент-Джемския парк,.. Тук има езеро, пълно с плавающи водни птици. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 77. Водни животни. Водни растения. Водни насекоми.

5. Спец. Който действа с помощта на вода. Самоукият неизвестен изобретател едва ли е подозирал, че с конструирането на пирея изпреварва с половин век откривателя на водната турбина. Ив. Коларов, Е, 8. Галилей си е служил с водни часовници. Времето на движението той е измервал по количеството на изтеклата от даден съд вода. Физ. VIII кл, 1958, 44. При парахода механически двигател е водното витло, а при самолета — въздушното витло. Матем., 1965, кн. 1, 2. Воден двигател. Водна мелница. Водна помпа. Водна централа.

6. Остар. Течен. — Да, да, .. телата, тоест, биват твърди, водни и въздухообразни. Ив. Вазов, Съч. VIII, 137. Изпърво — преди хиляди години — земята била разтопена, — огнена и водна. Й. Груев, Лет., 1872, 128. Ми познаваме всичките известни нам тела в три различни състояния: твърдо, водно и въздухообразно. Н. Геров, ИФ, 3.

Воден баланс. Спец. 1. Съотношението между прихода, разхода и акумулацията на вода за даден участък от територията на земята или за цялото земно кълбо. — Същата тази друга работа наруши водния баланс в планината — продължи упорито Медаров. Д. Фучеджиев, Р, 85. 2. Съотношението между количеството вода, което растението получава, и количеството вода, което изразходва за един и същи период от време. Воден бик. Блатна птица от семейството на чаплите, която се храни с риба. Botaurus stellaris. Един от най-обикновените видове е червеният рак. Той добре знае, че трябва да се пази от чаплите, особено от водния бик и най-вече от нощната чапла. Н. Боев, Г, 139. Воден габър. Дърво от семейство брезови, което има яйцевидни продълговати листа, цветове, събрани в реси, и чиято дървесина е с ценни технически качества. Ostrya carpinifolia. Воден газ. Техн. Висококалоричен газ, получаван чрез прекарване на водни пари през нагорещени въглища, който съдържа въглероден окис и водород и се употребява в индустрията като гориво. Воден дърдавец. Птица с големина на гургулица, отгоре тъмномасленокафява с черни петна, която живее из блата и мочурища и поради скрития си начин на живот е труден обект за лов. Rallus aquaticus. Воден знак.

Спец. Фигури или букви, отпечатани по специален начин върху някои видове хартия при изработването на банкноти, ценни книжа, държавни документи и др. — Тъй започнах работата си. Скоро тя ме увлече и аз ѝ се отдадох с жар. Да нарисуваш една банкнота, с всички детайли, орнаменти, водни знаци, да израбониш клишето — това е такова изкуство...П. Бобев, К, 80. "Водните знаци" състоят на места от хубави и правилни звездни форми, на големина колкото еднолевова нашенска монета. РН, 1911, кн. 5-6, 129. Воден кестен. Диал. Дяволски орех; джулюн, дяволче. Воден кон. Остар. Книж. Хипопотам; бегемот. В областта Ханам (..), са намерени кости на слонове, на носорози и на водни коне от времето на каменната епоха. ВН, 1960, бр. 2860, 4. Воден кос. Малка птица от разред врабчови, тъмнооцветена на гърба, с бяла перушина на корема, която се гмурка в планинските потоци и се храни с дребни риби; воден скорец, гурльо. Cinclus cinclus. Воден паяк. Членестоного, което живее под водата, където изплита звънчевидна паяжина и се храни с дребни водни организми. Argyroneta aquatica. Това е воден паяк. Той живее във водата, но диша атмосферен въздух. Тялото на паяка е покрито с къси четинки. В. Бешовски и др., ЕП, 51. Воден плеврит. Мед. Възпаление на плеврата, при което в синуса между нея и белия дроб се набира вода. Воден плъх. Гризач, предимно нощно животно, с тъмнокафява или черна козина, който живее по бреговете на реки, блата, езера и се храни с водна растителност. Arvicola terrestris. Доскачал кой знае отде, един ден във водата се гмурна водният плъх. П. Бобев, ГЕ, 48. Воден скорец. Воден кос. Водна баня. Готв. Начин на приготвяне на ястие (обикн. десерт) при висока температура, при който съдът с ястието се поставя в друг съд с вода. Водна боя. Боя за рисуване, която се размива във вода; акварел. Взех из торбичката и боичките си и топнах четчицата в червената. Сърцето ми туптеше — дали ще хване водната боя?! Ст. Даскалов, БП, 22. Водна бълха. Малко сладководно раче с прозрачно тяло от разреда хрилоноги., което живее в застояли води. Daphnia. Малките микроскопични водни бълхи игриво скачат по всички посоки във водата. В. Бешовски и др., ЕП, 49. Водна детелина. Многогодишно блатно тревисто растение с пълзящо коренище, месести триделни листа и белезникави или бледорозови цветове. Menyanthes trifoliata. Водна змия. Неотровна змия, от зеленикавосива до черна на цвят с по едно жълто или бяло петно от двете страни на главата, която живее в сладководни води. Natrix natrix. Това е наша познайница от сутринта. Водна змия жълтоушка. Тук вече водата е отново бистра и се вижда как пълзи по дъното, вперила поглед във водораслите. В. Бешовски и др., ЕП, 42. Водна костенурка. Вид костенурка, разпространена в реки и блата в цялата страна, която се храни с дребни водни организми. Emys orbicularis. Настрана започваше мочурище,.. Там имаше плъхове и водни костенурки, въдеха се змии и пиявици, криеха се видри, невестулки и язовци. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 193. Водна леща. Дребни многогодишни водни растения с опростени листа и цветове, които покриват повърхността на бавнотечащи или застояли води и служат за храна на водни птици. Zemna. Водната леща цъфти много рядко. Както всички плаващи растения, така и водната леща не потъва, нито се мокри от дъжд или при вълнение. В. Бешовски и др., ЕП, 29. Водна лилия. Водно растение с листа и големи бели цветове, разположени по повърхността на водата. Nymphaea alba. Ние поемаме надясно, по брега на езерото, в което цъфтят нежни водни лилии. К. Константинов, ПЗ, 70. Водна лястовица. Вид лястовица със сивокафяв ръждив оттенък и бяло подкрилие, който мъти по крайбрежието на Черно море, Дунав и оризищата в Тракия; кафявокрил огърличник, блатна лястовица. Glareola pratincola. Често реката се делеше от тесни, тинести ивици, дето си почиваха цели ята чайки и водни лястовици. Ст. Дичев, Р, 183. Водна мента. Вид диворастящо растение от род мента1, което вирее по мочурливи места и се използва като лечебна билка. Mentha aquatica. Водна обмяна. Биол. Процесите, свързани с приемане и отделяне на вода от организма. Водна роза. Водна лилия. Там те седнаха при малкото езеро и Бонка дълго се радва като дете и на рибките, и на водните рози. Г. Райчев, ЗК, 66. Водна топка. Спорт. Състезателна игра с топка, която се провежда във вода, като играчите се придвижват чрез плуване. Четвъртото републиканско първенство по плуване и водна топка ще бъде нова голяма проява на българския плувен спорт. РД, 1950, бр. 230, 3. Водна ондулация. Във фризьорството — недълготрайно къдрене на косата. Пред него се яви.., съвсем млада жена в розов пенюар и с безброй металически щипки на главата, с каквито обикновено дамските фризьори правят водна ондулация. Св. Минков, Избр. пр, 480. Водна чума. Многогодишно водно растение с дребни листа и цветове, което много бързо се разраства. Helodea canadensis. Водната чума се размножава в Европа изключително вегетативно и се е разпространила във всички водни басейни. ОБиол. X кл, 63. Водни кокошки. Семейство водолюбиви птици с различна окраска, най-често тъмнооцветени, които летят трудно, но тичат добре, плават, гмуркат се и се хранят с водни растения и водни животни. Rallidae. Водните кокошки са неголеми черни птици. Плавателната им ципа около пръстите е еднонарязана. В. Бешковски и др., ЕП, 30-31. Водно колело1.

Вид съоръжение за развлечение по крайбрежието на море или в езеро, което се привежда в движение посредством педали, въртящи големи, странично разположени колела с перки. На летовниците са предоставени за разходка и развлечение лодки, водни колела и други съоръжения. ВН, 1960, бр. 2739, 2. Водно колело2. Техн. Най-простият хидравличен двигател, използващ енергията на падаща или течаща вода за задвижване елементите на някаква машина. Енергията на водата намери приложение във водните колела, чрез които тя се използува за механична работа в мелници, в тепавици, в духателни мехове и др. Физ. VIII кл, 1958, 44. Водно конче. Насекомо с източено, най-често цилиндрично тяло, големи очи, два чифта ципести, винаги разперени криле, което лети ниско над водите и се храни с ларви на комари, дребни рибки и др. Odonata. Цветни водни кончета с прозирни паяжинни крила се виеха в кръгове по гладката повърхност на вировете. Ем. Коралов, ДП, 59. Водно лютиче. Водно растение от семейство лютикови със закръглени нарязани плаващи листа, което живее в езера, блата и бавнотечащи води. Ranunculus aquatilis. Така много растения обитават сладки и солени води или заблатени и мочурливи места, например водната лилия, водното лютиче. Хр. Дилов и др., РВ, 26. Водно магаренце. Вид ракообразно животно със сплеснато гръбно-коремно тяло, подобно на мокрицата. Asellus aquaticus. Жилището е готово и паякът застава при отвора на звънеца да дебне плячката си — водни магаренца, ларви на комари. ВН, 1959, бр. 2506, 4. Водно стъкло. Спец. Безцветна или леко оцветена в зелено или жълто стъкловидна маса, която се състои от алкални силикати и се използва в различни области на промишлеността. Идеята да се използува водното стъкло като строителен материал е възникнала преди няколко години, когато свличането на пластовете под основите на Одеската опера е било спряно чрез впръскване на водно стъкло. ВН, 1958, бр. 2075, 4. До преди около 35-40 години за кинопрожекцията се използуваха само обикновени кинококсове.. Обикновено са снабдени със сърцевина, приготвена от сажди, смесени с водно стъкло. Й. Венов и др., К, 192.

ВО̀ДЕН

ВО̀ДЕН2, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Остар. Книж. Уводен. Нашите пишещи братя, мнящи се за поети,.., сякаш превеждаха в стихове водните статии на "Народни права". Г. Бакалов, Борба, 1919, кн. 2, 16.

— От рус. вводный.

Списък на думите по буква