ВОДОДЀЛЕН

ВОДОДЀЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни. Спец. Прил. от вододел. Местността Топилата (..), която се намира на вододелната линия между реките Друшлявица и Елешница, е важен туристически кръстопът. М. Гловня и др., Р, 69. Тук е мястото, дето вълците слизат от вододелния път на Горна Марица, пресичат реката и минават в областта на Искъра. Н. Попфилипов, РЛ, 97. Втората група задачи на идейния проект на вертикалното планиране са: 6. Намиране главните водосливни и вододелни линии и свързването им със съществуващите и проектираните улици и площади. К. Груев, ПГ, 355. Вододелен връх. Вододелна височина. Вододелно било.

Списък на думите по буква