ВОДОЀМ

ВОДОЀМ м. Книж. Голямо естествено или изкуствено вместилище, което е запълнено с вода или е предназначено за събиране на вода; водохранилище, водовместилище, резервоар, басейн. Реките прииждат в коритата сухи и пълнят канали и водоеми. Ламар, ГМ, 6. Водните повърхнини — океани, морета, езера, блата, реки — изпаряват безспирно своята вода.. И извън водоемите стават изпарявания — направо от сушата или чрез растенията. Б. Русев, ЖНР, 7-8. Само за няколко години водната площ по изкуствените водоеми на кооперативните стопанства нарасна повече от 20 пъти. СП, 1958, бр. 151, 3.

— Рус. водоем.

Списък на думите по буква