ВОДОЛЮ̀Б

ВОДОЛЮ̀Б м. Многогодишно тревисто растение с чадъровидно съцветие на високо стъбло и дълги мечовидни листа, разположени при корена, което расте из блата и бавнотечащи води. Butomus umbellatus. У нас най-често срещаните блатни растения са тръстиката, езерният камъш, блатната перуника, водолюбът,.., ежовата главица и др. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 30. Попадаме на един красив екземпляр чадърест водолюб. Това растение има нежнорозови цветове, събрани в чадъровидно съцветие. В. Бешковски и др., ЕП, 27.

Списък на думите по буква