ВОДОЛЮ̀БЧЕ

ВОДОЛЮ̀БЧЕ, мн. -та, ср. Голям воден бръмбар с продълговато заоблено тяло с маслиненозелен цвят. Hydrous piceus. Сред нашите водни бръмбари той [бръмбарът плавач] е втори по големина след водолюбчето. М. Йосифов, НСН, 19.

Списък на думите по буква