ВОДОМЀТ

ВОДОМЀТ м. Остар. Книж. Водоскок, фонтан; водолей2. Трапезарията им беше широка и пространна: беше улица,.. по-чиста от другите улици на Пампелуна поради водата, която течеше от един водомет. Н. Михайловски, ПА (превод), 10. Хладина веяше от зелени ясени и от извори водомети. Е. Мутева, РБЦ (превод), 3.

— От рус. (остар.) водомет.

Списък на думите по буква