ВОДОНО̀СЕН

ВОДОНО̀СЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. 1. Който е свързан с пренасяне, превозване или отвеждане на вода. Сега музиката на трактора и комбайна, на бликналите чешми и водоносните канали променя и душата, и бита на добруджанеца. Ст. Станчев, ПЯС, 114. Водоносно буре. Водоносна двуколка. Водоносна тръба.

2. Който съдържа вода или служи като източник на вода. Водоснабдяването на езерото става от подземните води на водоносните пластове на околните хълмове. В. Бешовски и др., ЕП, 17. Водосборната област на реките Рилска и Илиина обхваща средната, твърде висока и водоносна част на Рила планина. Пр, 1953, кн. 1, 41. Сякаш водоносен облак се зададе и плисна, така пришумяха дрехите на коленичилия народ. К. Петканов, СВ, 28. В тази водоносна тъкан може да се натрупа толкова вода, колкото е необходима на растението от един дъждовен период до друг. Ст. Драганов, ФБР, 32. Всяко домакинство си има нарочно пригодени кола с каци и един чифт добитък с отделен човек, който най-малко половината от годината губи за пренасяне на вода за нуждите на домакинството. Образуват се цели кервани от такива коли, които се движат към малко останалите водоносни пунктове, намиращи се често пъти на разстояние от по 25-30 км. П. Делирадев, БГХ, 92.

Списък на думите по буква