ВОДООБМЀН

ВОДООБМЀН, мн. няма, м. Спец. 1. Смяна, обмяна на водата в резервоари, ба‑

сейни и др. За да .. се даде възможност за по-бърз водообмен (водата в един пъстървов басейн трябва да се обменя 2-3 пъти в денонощие), налага се пъстървовите рибарници да се правят малки. СП, 1958, бр. 151, 3.

2. Разместване на водните пластове в моретата и океаните или преминаване на водни маси от един морски басейн в друг. — Застояли води от предните епохи в океана няма и не може да има, тъй като наличието на кислород до максималните дълбочини показва чувствителен вертикален и хоризонтален водообмен. ВН, 1959, бр. 2411, 4. Водообменът на Черно море с Мраморно и Азовско море има съществено значение и влияе върху хидрологичния режим на Черно море. В. Петрова, РС, 10.

Списък на думите по буква