ВОДОПРИЀМНИК

ВОДОПРИЀМНИК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Спец. Естествен или изкуствен водоем, река, суходолие и др., които приемат водите от отводнени площи или отпадъчните води от населени места и промишлени предприятия.

Списък на думите по буква