ВОДОРАЗДЀЛ

ВОДОРАЗДЀЛ м. 1. Спец. Вододел (в 1 знач.). Стара планина е важна ландшафтна и климатична граница, водораздел между Дунав и Егейско и Мраморно морета. Й. Радичков и др., ГСП, 9. Пътят започва да се катери по изострения гребен. Ту се възкачва, ту слиза по върховете, наредени все по водораздели. П. Росен, ВПШ, 135.

2. Прен. Граница, която разделя две, обикн. противоположни явления, прояви, неща. Дълго си блъсках главата, за да открия водораздела в халищарското изкуство, невидимата граница между канона и дивното разнообразие, между изключителната свобода и традиционната деспотия. Н. Хайтов, ШГ, 16. Има сякаш един водораздел и той минава някъде между третата и четвъртата година на варненското ми житие-битие. А. Гуляшки, ЗР, 69.

Списък на думите по буква