ВОДОРАЗДЀЛЕН

ВОДОРАЗДЀЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни. Спец. Прил. от водораздел. Водоразделна линия.

Списък на думите по буква