ВОДОРЀЗ

ВОДОРЀЗ м. Носова част на плавателен съд, която пори водата при движение. След половин час "Севастопол", малък, но красив китобой, с кръгла, стройна кърма и остър водорез .. бързо се отдалечаваше от Цариград... Гр. Угаров, ПСЗ, 56.

Списък на думите по буква