ВОДОСБО̀РЕН

ВОДОСБО̀РЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Спец. В който се събира вода или който служи за отвеждане и събиране на вода в определено място. В същата провинция в момента български специалисти строят на реката Оронто язовира "Растан" с височина на язовирната стена 65 м и водосборно езеро с обем 250 милиона кубически метра вода. ВН, 1960, бр. 2671, 2. Голямото Карагьолско езеро е превърнато във високопланински язовир и е свързано с язовир "Калин" и цяла система от водосборни канали и помпени станции. М. Гловня и др., Р, 227. Все с оглед по-бързото и пълно излавяне на рибата е необходимо по дъното на язовира да се прокарат водосборни канали с посока към водоизпускателя. СП, 1958, бр. 151, 3.

Водосборен басейн; водосборна област. Геогр. Част от земната повърхност, включително подземните водоносни пластове, от която се стичат повърхности и подземни во‑

ди към дадена речна система или отделна река, язовир или друг водоем. Намираме се на такова място, откъдето се виждаше целият водосборен басейн на реката Въча чак до баташкия Карлък — насечена от долове и дерета лесиста планина. Н. Хайтов, ПП, 87. Като изключим р. Струма, която извира южно от Черни връх и спада към беломорския водосборен басейн, останалите витошки реки се вливат в р. Искър и се отнасят към черноморския водосборен басейн. Б. Русев, ЖНР, 45.

Списък на думите по буква