ВОЀНЕН

ВОЀНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. 1. Който е свързан с воин или с войска. Селският мегдан приличаше на военен лагер; цяла рота войници със зелени дрехи бяха завардили всички улици. А. Каралийчев, ПГ, 38. От градината долетяха звуците на военната музика, която свиреше "Травиата". Д. Димов, Т, 80. Още от четвърти клас Митя беше решил да постъпи във военното училище. Г. Стаматов, Разк. I, 78. Пленникът наричаше Камен "господин поручик", защото последният носеше офицерска куртка. Макар по нея да нямаше никакви знаци, от които да личи военният чин, Марин през целия разпит го наричаше все така. К. Ламбрев, СП, 335. Военен парад. Военен преврат. Военни власти.

2. Който е свързан с война, който се отнася до война. — Във военно време един войник е длъжен всичко да може... Ив. Вазов, Съч. ХIII, 10. Главните военни действия се развили в Източна Тракия. Тук при селата Гечкенли, Селиолу, Петра и др. българските войски нанесли съкрушителен удар на турската армия. Ист. VII кл, 115. Военни планове. Военен кореспондент. Военна плячка. Военна история.

3. Като същ. военен м., военни мн. Военнослужещ. Инвалидът Начко .. раздаваше на вдовиците и сираците подарени от военните стари войнишки дрехи. Ил. Волен, НС, 66. Той беше съвсем побелял човек, прав още, висок и по всичко приличаше на стар военен. Й. Йовков, ВАХ, 92.

Военно положение. Особено положение, въведено в страна или в отделни нейни части, при което са в сила военни закони и разпоредби с цел да се осигури държавен и обществен ред в условия на война, при стихийни бедствия или поради други извънредни обстоятелства. В цялата страна било въведено военно положение. Имало полицейски час, били сформирани военнополеви съдилища... Г. Караславов, ОХ IV, 551.

> Кой ти разбира от военна музика. Разг. Не заслужава толкова притеснение (обикн. за някаква грешка или пропуск, който е останал незабелязан). Разбирам колкото магаре от военна музика. Разг. Ирон. Никак, нищо не разбирам.

Списък на думите по буква