ВОЛГА̀РИ

ВОЛГА̀РИ мн. Остар. Дума, която е произведена от името на река Волга и която някои учени привличали за обяснение на названието на българите. В това време греците називаха болгарете готи или хуни .. во времето же Теодосия Малаго разумяха им името и назваха ги волгари. Хр. Павлович, Ц, 17. Според него русите, които потеглили на юг от реката Волга, се нарекли волгари или българи. Така че всичките южни славяни са потомци на руските волгари. Ив. Шишманов, СбНУ XVI-XVII, 608.

Списък на думите по буква