ВОЛЕИЗЯВЛЀНИЕ

ВОЛЕИЗЯВЛЀНИЕ, мн. -ия, ср. Юрид. Изявяване, изразяване на воля, насочено да породи определени правни последици. Писмото има характер на завещание и според закона може да се отвори само според волеизявлението на завещателя. П. Славински, ПЗ, 310.

Списък на думите по буква