ВОЛНОМЍСЛИЕ

ВОЛНОМЍСЛИЕ ср. Остар. Свободомислие, волнодумство;волнодумие. С това вратоломно движение рускинята от полумонахинския, полухаремския бит на теремите изведнаж стигна и замина западната жена — по волномислие и романтически дух... Ив. Вазов, Съч. XVI, 16. Даже и най-просвещените, най-разумните и доволно често осъждаемите за своето волномислие французе, стоят в това отношение на еднаква степен със суеверните азиатци и с бедуинете, защото почти секи французски солдатин носи амаллия против смъртта и против другите разнообразни опасности. Знан., 1875, бр. 6, 87.

Списък на думите по буква