ВО̀ЛТМЕР

ВО̀ЛТМЕР м. Физ. Волтметър. За правилното поддържане на акумулаторите е необходим акумулаторен волтмер. Ст. Михайлов и др., ГМ, 358. В апарата .. са включени токоизправителна лампа, волтмер за измерване напрежението на тока, система от ключове за превключване на различни токови напрежения. ВН, 1955, бр. 182, 2.

Списък на думите по буква